ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εκτύπωση


DDBQ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η QUALISYS υλοποιεί και υποστηρίζει εγκαταστάσεις Βάσεων Δεδομένων με την χρήση του βοηθητικού λογισμικού DDBQ.


Στην QUALISYS παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Έχοντας συνάψει συνεργασία με την εταιρία MySQL AB (//www.mysql.com) προκειμένου να διαθέτουμε στην αγορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, παρέχουμε υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης της πλέον διαδεδομένης βάσης δεδομένων MySQL, με πιστοποιημένους μηχανικούς.

Παράλληλα, παραμετροποιούμε το λογισμικό διαχείρισης βάσεων δεδομένων DDBQ. Το DDBQ αποσκοπεί στην εύκολη δημιουργία σύνθετων ερωτημάτων σε πίνακες ανεξαρτήτων βάσεων δεδομένων με τη χρήση γραφικού περιβάλλοντος.

Τα ερωτήματα μπορούν να περιέχουν όλες τις λειτουργίες που υποστηρίζει η βάση δεδομένων στην οποία θα εκτελεστεί το ερώτημα. Ο διαχειριστής μπορεί να περιγράψει όσα ερωτήματα επιθυμεί και να τα αποθηκεύει για μελλοντική χρήση. Μαζί με την περιγραφή του ερωτήματος αποθηκεύονται και τα στοιχεία σύνδεσης με τη βάση δεδομένων. Τα ερωτήματα μπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα από το DDBQ, ενώ επιτρέπεται η χρήση ετερογενών ερωτημάτων σε μια κοινή φόρμα. Παράλληλα επιτρέπεται η μεταβολή των πρωτογενών στοιχείων στη βάση δεδομένων με χρήση δυναμικά κατασκευασμένων φορμών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ RDBMS
 • Εγκατάσταση ης RDBMS στον Server.
 • Εγκατάσταση MySQL products στους Clients.
 • Εγκατάσταση των αναγκαίων αναβαθμίσεων σε server, clients.
 • Εγκατάσταση Replication ή Cluster server.
 • Επανεγκατάσταση όλων των πιο πάνω στην περίπτωση καταστροφής.
 • Υλοποίηση Backup Recovery.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας Βάσης Δεδομένων Fine Tuning).
 • Ρύθμιση παραμέτρων ανάλογα με τις ανάγκες των δεδομένων και το είδος του Λειτουργικού Συστήματος.
 • Βελτιστοποίηση πινάκων και indexes.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • SQL - Stored Procedures, Functions, Triggers.
 • Αρχιτεκτονική Διαχείριση βάσης δεδομένων.
 • Backup Recovery.

DDBQ

Το DDBQ αποτελείται από:

 • Το DDBQ Designer.
 • Το DDBQ Runtime Client.
 • Την βάση δεδομένων.

Στην QUALISYS πιο συγκεκριμένα έχουμε αναπτύξει το βοηθητικό λογισμικό DDBQ για τη δημιουργία δυναμικών ερωτημάτων σε γραφικό περιβάλλον για οποιαδήποτε βάση δεδομένων. Έτσι μπορούμε γρήγορα να αναπτύξουμε εφαρμογές διαχείρισης βάσεων δεδομένων με σκοπό:
 • Την διαχείριση δεδομένων διαφορετικών εφαρμογών.
 • Την διασύνδεση δεδομένων.
 • Την δημιουργία στατιστικών και εκτυπώσεων.
 • Την ανάπτυξη παραμετρικών γραφικών φορμών (GUI).
 • Την μεταβολή δεδομένων ετερόκλητων βάσεων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το DDBQ στηρίζεται στην τεχνολογία Client/Server που υποστηρίζεται από τον πυρήνα λογισμικού DEngine V2.1. Επιτρέπει την λειτουργία απομακρυσμένων χειριστών,ενώ υποστηρίζει την σύνδεση με βάσεις δεδομένων:
 • MySQL, MS SQL, Oracle, Firebird, PostgreSQL.
 
Live Chat