Τιμολόγηση στο MyMANAGER και διαβίβαση myDATA

Εκτύπωση

MyMANAGER, τιμολόγηση παραστατικών και διαβίβαση myDATA

Η διαβίβαση των δεδομένων στο myDATA από το πρόγραμμα MyMANAGER, γίνεται εύκολα και απλά με την ενεργοποίηση του κατάλληλου service στον υπολογιστή, και την καταχώρηση των κωδικών σύνδεσης που λάβατε κατά την εγγραφή σας στο μητρώο myDATA REST API

Για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία διαβίβασης δεδομένων myDATA, πρέπει να ολοκληρωθούν συγκεκριμένες παραμετροποιήσεις σε σχέση με τα λογιστικά δεδομένα που παράγονται. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να οριστεί ο τρόπος λειτουργίας και η συμπεριφορά των παρακάτω ενοτήτων: 

  • Παραστατικά
  • Κατηγορίες Εσόδων / Εξόδων
  • Κατηγορίες ΦΠΑ
  • Τρόποι Πληρωμής / Διακίνησης
  • Αιτίες Απαλλαγής ΦΠΑ
  • Έξοδα / Φόροι

Για κάθε τύπο παραστατικού (που χρήζει διαβίβασης), θα πρέπει να καθοριστούν τα αντίστοιχα στοιχεία χαρακτηρισμού που θα διαβιβάζονται στο myDATA, όπως το είδος παραστατικού, η κατηγορία εσόδου, οι παρακρατούμενοι φόροι, κλπ.

Όταν εκδίδετε τέτοια παραστατικά, αυτά αυτόματα τοποθετούνται σε κατάσταση αναμονής διαβίβασης. Στην συνέχεια το service διαβίβασης στο myDATA του προγράμματος MyMANAGER, επικοινωνεί με την ΑΑΔΕ και αποστέλλει τα δεδομένα.

MyMANAGER-myDATA

Στο MyMANAGER στη στήλη «Διαβίβαση myDATA» εμφανίζεται το αποστέλεσμα της διαβίβασης του παραστατικού στο myDATA:

  • Έχουν αποσταλεί επιτυχώς τα δεδομένα του παραστατικού στο myDATA και έχει ληφθεί ο Μ.ΑΡ.Κ. («Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης») που χορηγείται από την ΑΑΔΕ.
  • Εκκρεμεί η αποστολή των δεδομένων, είτε έχουν αποσταλεί ανεπιτυχώς τα δεδομένα του παραστατικού στο myDATA και εμφανίζεται το μήνυμα λάθους που επέστρεψε η ΑΑΔΕ.
  • Σε περίπτωση ακύρωσης παραστατικού το σύστημα διαβιβάζει το ακυρωτικό στο myDATA λαμβάνοντας νέο Μ.ΑΡ.Κ. ακυρωτικού.

 

Για λειτουργία πολλαπλών εταιρειών ή και υποκαταστημάτων, το MyMANAGER δίνει την επιλογή ενός ή περισσοτέρων προφίλ σύνδεσης εταιρείας, ώστε να διαβιβάζονται τα δεδομένα κάθε εταιρείας με διαφορετικούς κωδικούς ταυτοποίησης.

 
Live Chat